ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


ПРОЕКТ №BG05SFOP001-2.009-0172, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


ПАРТНЬОРСТВО НА ГРАЖДАНИТЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ НА МЕСТНО, РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА РАДИОЕКОЛОГИЯТА И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО


Финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-2.009-0172-C01/09.01.2019

Обща стойност на проекта: 89 850,00 лева, при следното съотношение:
76 372,5 лева (85%) от Европейския социален фонд
13 477,5 лева (15%) национално съфинансиране


Проектът е насочен към всички заинтересовани страни – общественост, общинска администрация, държавни органи като МОН, МОСВ, МЕ, МЗ, АЯР, ИАОС, структурите за гражданска защита, ресорни групи от Парламента – по образование и здравеопазване, работодатели, НПО-та, специалисти и журналисти в отговор на потребността да се активизира партньорството на държавните органи с гражданите и техните сдружения в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението. Проектът има за цел да идентифицира подходите за участието на гражданите и специалистите в реализацията на политики по информираност и образованост на населението в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението. Ще бъдат проведени проучвания и анализи на степента на осведоменост на гражданите по въпроси, свързани с радиологични познания и на добри практики по взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в други области и други държави с по-голям опит. Ще бъде проведена широка информационна кампания (интернет форум, кръгли маси, дискусии, конференция, информационни брошури и мултимедиен продукт) с представители на заинтересованите страни. Това трябва да активизира включването на различни групи и лица в различни организационни форми, на неспециалисти и на експерти в процеса на изработване, вземане и реализация на решения, което е ключово за натрупване на социален капитал и за гражданска активност впоследствие. На базата на получените резултати ще бъдат направени и изпратени до държавните органи препоръки, които да послужат при формиране на политики на информираност, образованост, участие на експерти при взимане на решения в областта на радиологията и радиационната защита на населението. Очакваният резултат от това е повишаване на качеството на работата на структурите на държавната администрация, а така също ще помогне за формирането на адекватно възприятие у гражданското общество относно влиянието на естествените и изкуствените радиоактивни източници върху хората.