ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

КОИ СМЕ НИЕ


ПРОЕКТ №BG05SFOP001-2.009-0172, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


ПАРТНЬОРСТВО НА ГРАЖДАНИТЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ НА МЕСТНО, РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА РАДИОЕКОЛОГИЯТА И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО