ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

МАТЕРИАЛИРадиацията в околната среда на човека
Правна рамка в областта на радиационната защита
Естествена и изкуствена радиоактивност