ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

МАТЕРИАЛИРадиацията като професионална реализация
Правна рамка в областта на радиационната защита
Естествена и изкуствена радиоактивност
Радиацията около нас
Как и защо се измерва радиацията в околната среда