ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

направени препоръки

По-важни предложения и препоръки:
Да се направи лесен достъпът до информацията за текущия гама фон по места. Тази информация може да се намери на сайта на Изпълнителната агенция по радиационна защита, но достъпът е труден.
Да се провеждат дискусионни срещи на гражданите с институциите по въпросите на радиацията и радиационната защита.
Да има часове за обучение за йонизиращи лъчения, ползи, вреди, допустими облъчвания, които да се включат в хорариума на учителя по физика, защото са предмет на тази дисциплина. Това обучение е необходимо така, както обучението за правилата на уличното движение и гражданска отбрана. Съответно, периодично да се провеждат подходящи курсове с учителите по физика за опресняване на знанията и за запознаване с последните достижения, прилагани в практиката. Обучението, свързано с йонизиращи лъчения, се провежда в 7-ми и 10-ти клас. Доста е оскъдно и трябва да се преосмисли.
Да бъдат оповестени местата-скривалища от радиациони облъчвания.
БЯД да съдейства за организиране на посещение в АЕЦ “Козлодуй” на ученици от училището в началото на следващата учебна година 2019-2020.