ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

направени проучвания

Систематизирани и каталогизирани са въздействията на йонизиращите лъчения, възникващи от природни източници като минерални и изворни води, руди, благородни газове или минала техногенна дейност върху хората. Определено е географското разположение на източниците на радиация с най-голям принос към повишен радиационен фон. Извършено е документално проучване за определяне на географските области в България с повишен радиационен фон, както и на причините за повишаването на радиационния фон. Извършено е документално проучване на различните заплахи, които са възниквали през последните 20 години и реакцията на държавните институции и населението към тях. Създаден е набор от твърдения и въпроси, на чиято основа да бъде изготвен въпросник, съдържащ основните начини на влияние на радиацията върху здравето на хората, с който ще бъде събрана информация от гражданството за основните страхове и за виждането относно класифициране на заплахите по тежест на влиянието