ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

проведени са дискусионни срещи с ученици от по-горните класове

  • на 14 май 2019 г. от 13:30 ч.  с ученици в гр. Козлодуй, в Професионална гимназия по ядрена енергетика (ПГЯЕ) „Игор Курчатов“, Мултимедийна зала.
  • на 16 май 2016 г. от 13:00 ч. в гр. София, в Национален учебен център по култура, Лицей с изучаване на италиански език и култура, Кабинет по физика.

По време на срещите пред учениците бяха поставени въпроси, свързани с видовете радиация, радиационните източници, радиационната защита, отговорните институции, информираността на младите хора, потребността им от повишаване на знанията в областта и източниците на информация. Учениците бяха запознати с видовете радиация, източниците на естествената и изкуствената радиация и нейните приложения, например в медицината – рентген, рентгенография, скенери, компютърна микрография, в ядрените централи, а също така с информация за измерването на радиационния фон, за видовете дозиметри, как работят, измерване на гама фона в различни места в помещението. Проведена бе оживена дискусия с учениците по въпросите на естесвената и изкуствена радиация, възможностите за получаване на информация по въпросите на радиологията и радиационната защита, комуникацията с институциите и взаимодействието на държавата с гражданите .