ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

СЪБИТИЯ


Повишаване нивото на взаимодействие между гражданското общество и държавните институции

Представители на гражданското общество и на институциите одобриха резултатите, постигнати от Българско ядрено дружество по проект No BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Това стана по време на заключителната конференция по проекта, която се проведе онлайн на 16 декември 2020 година.

Необходимостта от повишаване нивото на взаимодействие между гражданското общество и управляващите бе констатирана от участниците в конференцията. В резултат, те подкрепиха предложението на Българско ядрено дружество за разработване на обща комуникационна стратегия и за създаване на Информационно-консултативен център в областта на радиоекологията и радиационната защита.

По време на конференцията д-р Младен Митев, ръководител на проекта и председател на Българско ядрено дружество представи препоръките към държавните институции. Той запозна участниците с целите на проекта и реализираните дейности, които бяха разделени в няколко категории. В първата категория са дейностите за оценка на осведомеността на гражданите по въпросите на радиоекологията и радиационната защита. Това включва проведено социологиеско проучване, както и срещи с ученици от гимназиален курс в гр. София и гр. Козлодуй. Следващата категория са дейностите за идентифициране на добрите практики на гражданското участие в управлението. В тази връзка бяха направени обширни проучвания и задълбочени анализи на начините и механизмите на взаимодействие между заинтересованите страни. Друга категрия са дейностите за повишаване на информираността на гражданите по въпроси, свързани с радиоекологията и радицаионата защита.

На база на направените анализи и проучвания в рамките на проекта, експертите от Българско ядрено дружество са на мнение, че е необходим по-конструктивен диалог между гражданите и органите на управление. За постигането му те предлагат работата на съществуващите консултативните съвети към институциите да се подобри чрез допълнителни представители на неправителствените организации.

Отчитайки обществената значимост на решенията по ликвидирането на последиците от уранодобива у нас, от БЯД препоръчват да се регламентира участието на представители на гражданското общество от засегнати региони в експертните групи, които да участват във формирането на политиките.

Сред предложенията на БЯД към институциите е темата за радиоекологията и радиационната защита да влезе в образователната програма на учениците. Като препоръката е да се подходи балансирано и децата и да бъдат запознати както с ползите от радиацията, така и с необходимите мерките за намаляване на риска от нейното използване.


Обща комуникационна стратегия в областта на радиоекологията и радиационната защита

Създаване на обща комуникационна стратегия в областта на радиоекологията и радиационната защита, бе едно от предложенията на Българско ядрено дружество към държавните институции, чиито компетенции са в областта на ядрената безопасност и радиационната защита. Идеята за това възникна в резултат на проучвания и анализи на възможностите за взаимодействие между НПО и институциите, информиране на гражданите по общественозначими въпроси  и участието им в управлението.

Предложението официално бе направено на втората кръгла маса „Възможности за гражданско участие при реализацията на публични политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението, базирани на добри практики от други области с висок обществен интерес”, организирана от БЯД. Събитието се проведе онлайн на 18 октомври 2020 г. в рамките на проект  No BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на кръглата маса д-р Младен Митев, председател на БЯД даде информация за целите на проекта и реализацията им до момента. Основните акценти от направените проучвания и анализи бяха представени в две презентации. В първата със заглавие „Добри практики за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции“ Ана Колева, „Прима комюникейшънс“ предостави резултатите от анализа на данните за прилаганите форми и механизми за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в процеса на вземане на решения в областите здравеопазване, условия на труд и социалната политика, опазване на околната среда и образование в Република България.

„Възможности за гражданско участие в управлението в областта на радиоекологията и радиационната защита. Изводи и препоръки“ бе презентацията на д-р Митев, в която той описа каналите, начините и механизмите на участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения и създаването на политики в областта на радиоекологията и радиационната защита у нас. В презентацията бяха направени изводите от проучванията, на чиято база са формирани основните препоръки за подобряване на взаимодийствието между граждаското общество и институциите.

В последвалата дискусия участниците имаха възможност да изразят мнение относно направените предложения. Така бяха споделени интересни идеи за подобряване на обществения диалог и за постигане на едно по-високо ниво на взаимодействие, каквото е партньорството. В това отношение като най-добра форма се открои участието на НПО в проекти, което отваря възможност за институциите да възлагат различни дейности на неправителствените организации и да се възползват от експертния им капацитет.

В обсъжданията бе подчертана и необходимостта от прилагане на механизми и инструменти за мониторинг на утвърдените политики и приетите нормативни документи, което ще е допринесе за адекватна оценка на тяхната ефективност и ще е в полза за евентуалната им оптимизация.


Провокиране на интереса на гражданите и регламентиране на държавна политика за информиране по въпросите на радиоекологията и радиационната защита

Провокиране на интереса на гражданите към въпросите на радиоекологията и радиационната защита чрез предоставяне на качествено и адекватно съдържание. Тази необходимост констатираха участниците в Кръглата маса „Политики в областта на радиоекологията и радиационната защита. Форми и начини за участие на гражданското общество в управлението“, която се проведе на 11 септември 2020 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

Организатор на събитието бе Българско ядрено дружество по проект No BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на Кръглата маса бяха обособени два панела. Първият със заглавие „Взаимодействие на гражданското общество с институциите относно политиките в областта на радиологията и радиационната защита“ и вторият – „Осведоменост на гражданите по въпроси на радиоекологията и радиационната защита, и политиките в областта“.

Първият панел включваше представяне на целите и дейностите по проекта, направеното досега, както и презентацията „Политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението. Форми и начини за участие на гражданското общество“. В нея бяха отразени изводите от проучванията и анализите на добрите практики в международен аспект за взаимодействието между институциите и гражданите и включването им в управлението и при взимане на обществено значими решения.

Във вторият панел участниците в Кръглата маса имаха възможност да се запознаят с резултатите от социологическото проучване, проведено от „Глобъл Метрикс“. Тези резултати бяха представени в презентацията „Информационно представяне на резултатите от проучване за установяване на степента на осведоменост на гражданите по въпроси, свързани с радиологични познания, лъчеви и токсични натоварвания от радиоактивни източници“, Катерина Георгиева, Глобал Метрикс ЕООД.

В дискусионната част бяха дадени предложения за иницииране на информационни кампании по въпросите на радиоекологията и радиационната защита в малките населени места като основната роля за реализирането им имат местните власти. Бяха дадени примери за добри практики в това отношение от АЕЦ Козлодуй, ДП РАО и сдружение „Жените в енергетиката“ (WiN). Сред обсъжданите въпроси бе и необходимостта за по-широко включване на темата в образователната програма в училище. В това отношение участниците изразиха мнение, че е добре да има балансиран подход към децата като се започне с ползите от радиацията, а след това да се представят и мерките, свързани с риска от нейното използване. Всички в Кръглата маса се обединиха около становището, че основният ангажимент за информиране на обществото по въпросите на радиоекологията и радиационната защита е на държавните институции. Затова за да има ефективни и работещи практики трябва да се регламентира като държавна политика.


Проведени са две дискусионни срещи с ученици от по-горните класове на средните училища и техни преподаватели по физика и химия

  • на 14 май 2019 г. от 13:30 ч.  с ученици в гр. Козлодуй, в Професионална гимназия по ядрена енергетика (ПГЯЕ) „Игор Курчатов“, Мултимедийна зала.
  • на 16 май 2016 г. от 13:00 ч. в гр. София, в Национален учебен център по култура, Лицей с изучаване на италиански език и култура, Кабинет по физика.

По време на срещите пред учениците бяха поставени въпроси, свързани с видовете радиация, радиационните източници, радиационната защита, отговорните институции, информираността на младите хора, потребността им от повишаване на знанията в областта и източниците на информация. Учениците бяха запознати с видовете радиация, източниците на естествената и изкуствената радиация и нейните приложения, например в медицината – рентген, рентгенография, скенери, компютърна микрография, в ядрените централи, а също така с информация за измерването на радиационния фон, за видовете дозиметри, как работят, измерване на гама фона в различни места в помещението. Проведена бе оживена дискусия с учениците по въпросите на естесвената и изкуствена радиация, възможностите за получаване на информация по въпросите на радиологията и радиационната защита, комуникацията с институциите и взаимодействието на държавата с гражданите.

По време на дискусията са направени предложения и препоръки.

По-важни предложения и препоръки:

  • Да се направи лесен достъпът до информацията за текущия гама фон по места. Тази информация може да се намери на сайта на Изпълнителната агенция по радиационна защита, но достъпът е труден.
  • Да се провеждат дискусионни срещи на гражданите с институциите по въпросите на радиацията и радиационната защита.
  • Да има часове за обучение за йонизиращи лъчения, ползи, вреди, допустими облъчвания, които да се включат в хорариума на учителя по физика, защото са предмет на тази дисциплина. Това обучение е необходимо така, както обучението за правилата на уличното движение и гражданска отбрана. Съответно, периодично да се провеждат подходящи курсове с учителите по физика за опресняване на знанията и за запознаване с последните достижения, прилагани в практиката. Обучението, свързано с йонизиращи лъчения, се провежда в 7-ми и 10-ти клас. Доста е оскъдно и трябва да се преосмисли.
  • Да бъдат оповестени местата-скривалища от радиациони облъчвания.
  • БЯД да съдейства за организиране на посещение в АЕЦ “Козлодуй” на ученици от училището в началото на следващата учебна година 2019-2020.