ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ


Гражданското участие в публичното управление, чрез многообразието на своите проявления и целите, които преследва, определя облика на едно общество и степента на реализиране на демократични принципи. По-активното въвличане на гражданското общество в публичното управление и повишаване на прилагането на демократичните принципи е основна цел на този проект.

Проектът има за цел първо да оцени осведомеността на гражданите в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението и да потърси успешни подходи за активизиране на участието на гражданите при създаване и провеждане на политики. В този процес ще се направи и географско проучване за критични по отношение на радиационния фон места в България. Освен за правилното адресиране на нуждите на гражданите по места, това проучване ще бъде предоставено на държавните институции за да послужи и като основа за провеждане на държавна политика по включване на България наравно с другите държави в релевантната статистика на Европейския съюз.

Следваща цел на проекта е да идентифицира прилаганите и допустимите форми на участие на гражданите в процеса на създаването и провеждането на политики в България, собствениците на правото на инициатива за участие в този процес, необходимите ресурси, защитаваните права и целите, които могат да се реализират чрез различните форми на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики. Ще бъдат изучени и вече съществуващите в други държави от ЕС добри практики на взаимодействие между гражданите и държавните институции в областта на радиоекологията, които са довели до успешното провеждане на политики в тази област и до значително по-високото ниво на информираност на гражданите на тези държави в областта на радиокекологията и радиационната защита, в сравнение с българските граждани, установено от проучванията на Евробарометър.

Получената информация и направените заключения от споменатите по-горе дейности ще послужат за постигане на основната цел на този проект, а именно да се изготвят и представят пред изпълнителната власт и нейните органи средствата за включване на гражданското общество, методи за гражданско участие, които са приложими и ефективни в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението.

Паралелно с ангажирането на държавната и общинските администрации, проектът цели да повиши обществената осведоменост относно възможните средства за гражданско участие и да въвлече по-широк кръг заинтересовани страни в изследваните процеси. Информирането и образоването на обществото ще подпомогне разбирането на естеството на задачите и решенията и същевременно ще повиши капацитета му за активно участие в управленските процеси.

Постигането на целите на проекта е от ключово значение за натрупване на социален капитал и за постигане впоследствие на висока гражданска активност в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението.