ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

kalata

Систематизирани и каталогизирани са въздействията на йонизиращите лъчения, възникващи от природни източници като минерални и изворни води, руди, благородни газове...

По-важни предложения и препоръки:Да се направи лесен достъпът до информацията за текущия гама фон по места. Тази информация може да...