ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0172

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ПРОУЧВАНИЯ


Анкетно проучване за установяване степента на осведоменост на гражданите по въпроси свързани с радиологични познания, лъчеви и токсични натоварвания от радиоактивни източници

Анкетно проучване за установяване на степента на осведоменост на гражданите по въпроси свързани с познанията за радиоекологията и радиационната защита, лъчеви и токсични натоварвания на радиоактивни материали. Целеви групи на проведеното изследване бяха учители и администрацията в населените места Козлодуй, Белене, Нови Хан, Кремиковци, Девня, Радомир, Черноморец.

Целта на проучването бе да се установи степента на осведоменост на целевите групи в обхвата на изследването, както и да се идентифицират начините за реализиране на управленчески политики в областта на радиоекологията и радиационната защита.

За постигане на изискванията към изпълнението и качеството на услугите бе изготвен въпросник, който послужи като база за анализа на резултатите от направеното проучване.


Канали и начини, по които се осъществява взаимодействието между гражданското общество и държавните институции в областта на раиоекологията и радиационната защита в други страни

Анализ на европейската и националната нормативна база по отношение на възможностите за взаимодействие между гражданското общество и институциите. Интервюиране на представители на ядрени дружества от ЕС, европейския континент и други държави и институции, които споделят примери на добри практики във взаимодействието между национални и наднационални неправителствени организации и международни правителствени организации в областта на радиоекологията и радиационната защита. Описание на каналите, начините и механизмите на участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения и създаването на политики в областта на радиоекологията и радиационната защита у нас.


Канали и начини на взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в областите здравеопазване, образование и условия на труд

Проучване на практиките за гражданско участие в процеса на вземане на решения, което дава информация за положителния опит на взаимодействие между гражданите и институциите. Предоставени са резултатите от анализа на данните за прилаганите форми и механизми за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в процеса на вземане на решения в областите здравеопазване, условия на труд и социалната политика, опазване на околната среда и образование в Република България. Представени са добрите практики, както и предпоставките, които обуславят активно участие на гражданите в управлението.


Въздействие на йонизиращите лъчения от природни източници или минала техногенна дейност върху човека

Информация за влиянието на йонизиращите лъчения върху човека и околната среда. Основни термини и понятия в областта на радиоекологията и радиационната защита. Предоставяне на информация за естествените и техногенните източници, генериращи йонизиращи лъчения, както и за последствията от уранодобива в България и мерките за справяне с тях. Представяне на принципите при работа с ИЙЛ, начините за предпазване и свеждане до минимум на вредното им въздействие върху здравето на човека и околната среда. Каналите и средствата за предоставяне на актуална информация относно нивото на гама-фона в цялата страна и в съответните населени места.